Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

MissMurder
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
Reposted fromdreamadream dreamadream viabadblood badblood
MissMurder
8029 2b36 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaRedPenny RedPenny
MissMurder

Pożyję tu jeszcze trochę i zobaczę, co się stanie, pomyślała. Umrzeć zawsze mogę później. Prawdopodobnie.

— Haruki Murakami - 1Q84
Reposted fromtoc toc viabadblood badblood
MissMurder
2380 639f
1400 cb46 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaalmostlover almostlover
MissMurder
Reposted fromgruetze gruetze viaRedPenny RedPenny
MissMurder
1534 d9ee 500
Reposted fromoutline outline viaRedPenny RedPenny
3283 9f5b 500
Reposted fromdivi divi viaRedPenny RedPenny
4638 e7aa 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viabadblood badblood
MissMurder
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
MissMurder
4359 b980
Reposted fromGIFer GIFer viaRedPenny RedPenny
MissMurder
9250 8513 500
Reposted fromkaiee kaiee viaRedPenny RedPenny
MissMurder
2147 805d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaRedPenny RedPenny
MissMurder
7858 f202 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viascorpix scorpix
MissMurder
4800 6b9d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viascorpix scorpix
MissMurder
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamisiaq misiaq
MissMurder
4319 b622 500
Reposted fromnyaako nyaako viaclerii clerii
MissMurder
MissMurder
3361 49c0
Reposted fromxalchemic xalchemic viaRedPenny RedPenny
MissMurder
4918 b9f2
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl