Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

MissMurder
Najlepsza przyjaźń, to ta, w której nie jest zdefiniowane, które jest większym debilem.
Reposted fromClary Clary viawolalabym wolalabym
MissMurder
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
MissMurder
MissMurder
2405 23c4 500
Reposted frombanshe banshe viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
MissMurder
2055 b157 500
Reposted fromnfading nfading viaImaginationMika ImaginationMika
MissMurder
6120 4751 500
MissMurder
0462 cfef
MissMurder
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
MissMurder
8347 c120 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohwowlovely ohwowlovely
MissMurder
0704 ba2a
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawolalabym wolalabym
0556 a0a0
MissMurder
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viawolalabym wolalabym
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viawolalabym wolalabym
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawolalabym wolalabym
MissMurder
MissMurder
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
8364 5182
Reposted frommirosia mirosia viawolalabym wolalabym
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl