Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

MissMurder
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viafreeway freeway
MissMurder
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viafreeway freeway
MissMurder
MissMurder
4594 92f0 500
"We were a perfect match, maybe that's why we burnt out".
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina vianezavisan nezavisan
MissMurder
9075 0866 500
"To have someone understand your mind is a different kind of intimacy".
MissMurder
8396 b6ed
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
MissMurder
2593 2ee5 500
Reposted fromtereska tereska vianezavisan nezavisan
MissMurder
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianezavisan nezavisan
MissMurder
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przes­tać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard vianezavisan nezavisan
MissMurder
8394 5de7
Reposted fromEtnigos Etnigos vianezavisan nezavisan
MissMurder
0041 616a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
MissMurder
0047 a0a4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
MissMurder
0047 a0a4 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
MissMurder
0051 2464 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
MissMurder
0064 9f71
Reposted fromcalifornia-love california-love
MissMurder
0082 b4a2 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
MissMurder
0085 0b0c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
MissMurder
0095 0cda 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
MissMurder
0098 9b3f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl